Tin t?c

bóng đá trực tuyến hôm nay Cu?c thi Danske Spil NFL

Ch?i trn t? l? c??c v ginh ???c m?t chuy?n ?i ??n NFL ? London. Trong b?n vng ??u tin c?a NFL 2015 S æ The Sonen, Danske Spil t? ch?c m?t cu?c thi t? l? c??c thm khi ??t c??c vo NFL. T? l? ch?i v?i cc phi?u gi?m gi t? l? c??c NFL chi?n th?ng nh?t v m?c t?ng t?t nh?t v?i gi thm d??i d?ng chuy?n ?i ??n London ?? ch? ng? Buffalo Bills ? Jacksonille Jaguars.

Cu?c thi t? l? c??c Danske Spil NFL Danske Spil

S å Dan b?n tham gia cu?c thi NFL c?a Danske Spils

Nhanh chng v quan tr?ng nh?t, b?n ph?i ??ng nh?p vo ti kho?n tr ch?i ?an M?ch c?a b?n, v sau ? b?n nn ?? ki?n ??th?c v? bng ? M? c l?i cho b?n. B?n nh?n ???c ?i?m cho m?i l?n ??t c??c NFL th?c s? c?a b?n! Cc tr ch?i cho t?i thi?u DKK 200 ? V t?i ?a DKK 5000 m?i ngy P å M?t phi?u gi?m gi c ch?a t nh?t é T NFL. F ø LG Ba b??c ??n gi?n ny ?? c?nh tranh t? l? c??c NFL c?a Danske Spils:

  1. ??t m?t v æ ddem å l cho t?i thi?u 200 kr.
  2. t nh?t l ??t c??c p å phi?u gi?m gi c?a b?n s? l m?t cu?c chi?n NFL
  3. N å r Hai ?i?u ??y ?? ø RT B?n c nn nh?p vo å D Mi ?i?n kh?ng?

B?n nh?n ???c ?i?m cho m?i NFLODD th?c s? b?n ??t ???c, v t? l? c??c v n? l?c t?t c?a b?n, m?t vi n? l?c, b?n cng nhi?u ?i?m cho cu?c thi c c??c NFL.

B?n ki?m ???c ?i?m chnh d?n:

  • T? l? c??c x c??c m?i v æ ddem å l = ?i?m h?m nay (phi?u gi?m gi T æ ller v?i)

B?n c th? ch?i trn t?t c? cc lo?i V æ DDEM å L B å de Live v Pret-Com-match, v cc cu?c thi NFL c?a ?an M?ch ko di trong b?n vng ??u tin, v v?y t? ngy 10 thng 9 ??n ngy 5 thng 10.

Per æ mien to danske spils c?nh tranh NFL

B?n c?u th? t? l? c??c nh? trong th?i gian thi ??u c ???c nhi?u ?i?m nh?t ginh chi?n th?ng cho hai ng??i t?i London, v?i tr?n ??u NFL gi?a Buffalo Bills v Jacksonville Jaguars ?ang ch? ??i. Chuy?n tham quan ch?a my bay v khch s?n v kh?ng th? ???c hon tr? cho ti?n m?t. Tr?n ??u s? ???c ch?i vo ngy 25 thng 10.

N?u b?n l khch hng m?i t?i Danske Spil s å, b?n c?ng c th? s? d?ng m?t ph?n th??ng b? sung d??i d?ng 500 kr. Ti?n th??ng cho m?ng ??n t? l? c??c.

Th?ng tin v? cc Tc gi?

bi bo tr??c
Knock Out Boxing th??ng t? Unibet
N æ ste bi vi?t
200 kr. Freebet P å Man u ? Liverpool