bd tl nha cai 3 x ti?n th??ng t? l? c??c cho cc tr?n bng ? cu?i tu?n ny

Chng t?i ?? thu th?p ???c ti?n th??ng t? l? c??c t?t nh?t t? ??ng??i c c??c ?an M?ch v cung c?p cho b?n t?ng quan v? ?u ??i t? l? c??c cu?i tu?n ny. B?n c ph?i l khch hng c?a cc nh ci Sportingbet, Nordicbet ho?c Scandic, v v?y c m?t ph?n th??ng nh? ?? nh?n ? N?u kh?ng, th c m?t ph?n th??ng tuy?t v?i ?? nh?n!

Cc nh ci scandic: $ 100 Freebet P å Barcelona ? Atletico Madrid

Stig t ø Fting v Scandic Bookmakers cho mi?n ph ln t?i DKK 100. N?u h?n 2 m å l ???c ghi trong tr?n ??u gi?a Barcelona v Atletico Madrid. N?u b?n ?ang tham gia La Liga Tay Ban Nha Cc nh ci scandic cho m?ng ti?n th??ng p å 750 kr.. B?n ?? l khch hng, c nhi?u h?n v? 100 kr. Freebet cho cu?i tu?n ny ?? ln ??n bng ? Tay Ban Nha.

Nh ci scandic mi?n ph
Cc nh ci scandic t? do

Nordicbet: 500 kr. Mi?n ph v æ ddem å l p å chelsea ? Newcastle

Nordicbet ti?p t?c chi?n d?ch ti?n th??ng c??c c? h?i th? hai c?a h? vo n?m 2015 v?i V æ DDEM mi?n ph å L P å Tr?n ??u Premier League cu?i tu?n ny gi?a Chelsea v Newcastle. Tuy nhin, tr ch?i cu?i tu?n V æ ddem å l p å cu?i tu?n ch? khi ?i?m s? Newcastle. Tuy nhin, ?? tham gia Nordicbet a 1000 kr. Ti?n th??ng cho m?ng. B?n c th? th?y n æ rmere v? Nordicbets mi?n ph v æ ddem å l cho cc tr?n ??u cu?i tu?n ny t?i ?ay!!

Ti?n th??ng t? l? c??c Nordicbet cho cu?i tu?n
Nordicbet

Th? thao: 250 T? l? ph?n th??ng P å Manchester United Victory

Sportingbet t?ng phi?u gi?m gi t? l? c??c c?a b?n v?i ph?n tr?m ti?n th??ng n?u Manchester United th?ng tr?n ??u vo cu?i tu?n ny v?i Southampton. ?? tham gia, b?n ph?i c m?t ti kho?n th? thao v h? cho n m?t ph?n th??ng t? l? c??c trn å DKK 750 cho. T? l? c??c cu?i tu?n th? thao G æ lnds ?? ginh ???c phi?u gi?m gi t? l? c??c p å b?n ??n su tr?n ??u v l p å t?i ?a 250 ? Xem thm v? Ph?n th??ng cu?i tu?n c?a th? thao ? ?ay.

T? l? c??c ti?n th??ng p å ng??i ?n ?ng b?n chi?n th?ng
Th? thao


F å T?ng quan v? t?t c? Ti?n th??ng t? l? c??c ?an M?ch ? ?ay. Cu?i tu?n vui v? v chc may m?n v? t? l? c??c!

Th?ng tin v? cc Tc gi?

bi bo tr??c
500 kr. Mi?n ph v æ ddem å l - n?u Newcastle ghi ?i?m tr??c Chelsea!
N æ ste bi vi?t
C? h?i cu?i cng: F å 750 kr. Ti?n th??ng cho m?ng t?i Sportingbet