Tin t?c

ea sports to the game Cu?c thi t? l? c??c phong cch Hoa K? cho NFL, NBA v NHL

Vo thng 11, nhi?u ng??i trong chng ta quan tam v nu?i d??ng s? t??i t?t v t?t ??p c?a chng ta, nh?ng Unibet gi? ?? mang ??n cho b?n m?t cht ni?m vui cho cc c??c M? c?a b?n. Unibet t? ch?c m?t cu?c thi thng 11 cho cc khch hng ch?i v?i t? l? c??c c?a NBA, NFL v NHL c?a Hoa K?. C m?t s? ng??i ch?i t? l? c??c hng ??u c?ng nh? ti?n m?t hng ngy cho m?i ng??i.

Cu?c thi t? l? c??c c?a Unibet v? cc m?n th? thao M? kh ??n gi?n. S å l æ g sk æ gtrimmer t? b?n v tm ki?m Neds P å bng ?, bng r? v khc c?n c?u trn b?ng c?a M?. H? ch?i m?i ngy, v v?y c r?t nhi?u tr?n ??u ? gi?a.

Unibet chng t?i c?nh tranh t? l? c??c
© C?nh tranh t? l? c??c unibet: NBA, NFL & NHL


??ng ky cu?c thi trn trang web c?a Unibet v n?u b?n ch?a ph?i l thnh vin, v v?y å g ø r 1000 kr. Ti?n th??ng cho m?ng. B?n ki?m ???c ?i?m b?ng m?t tr ch?i trn å nba, nfl ho?c NHL v n?u phi?u gi?m gi c?a b?n g å r, v v?y b?n s? ch? b?n. ?i?m ???c trao theo c?ng th?c cu?i cng.

Bel ø B ??t (t?i ?a 1000 kr.) X S? l??ng tr ch?i trn å Phi?u gi?m gi c?a b?n x T? l? c??c t?ng th? P å Phi?u gi?m gi c?a b?n (t?i thi?u 1.40)

V d?: S æ t 10 kr. P å M?t phi?u gi?m gi ba t? l? c??c v?i cc tr?n ??u NBA, NFL ho?c NHL v?i t?ng t? l? c??c l 5,50. N?u phi?u gi?m gi t? l? c??c c?a b?n G å r Home, b?n s? nh?n ???c 10 x 3 x 5,50 = 165 cho cu?c thi t? l? c??c c?a Hoa K? c?a Unibet.

??t ???c s? c?nh tranh v? t? l? c??c NBA, NFL v NHL

  • V? tr s? 1: Th? qu t?ng du l?ch cho DKK 15.000 + DKK 5000 b?ng ti?n m?t
  • V? tr th? 2: Th? qu t?ng du l?ch cho DKK 10.000 + DKK 4000 b?ng ti?n m?t
  • V? tr th? 3: Th? qu t?ng du l?ch cho DKK 5.000 + DKK 3000 b?ng ti?n m?t
  • 4. ? 20 ??a ?i?m: L?i nhu?n b?ng ti?n m?t

Ngoi ra cn c DKK 3000 tnh theo per æ mie cho ng??i ??t ?i?m cao nh?t trong m?t ngy ??t c??c m?t ngy. UniBets c?nh tranh t? l? c ø ber cho ??n ngy 30 thng 11, n? l?c G æ ld t?i ?a v?i 1000 DKK v t?i thi?u t?i thi?u t? l? c??c t?i thi?u 1,40. N?u b?n ch?a ph?i l thnh vin, h?y s? d?ng Unibets 1000 kr. T? l? ti?n th??ng.

B?n c ph?i l tm ki?m cc ph?n th??ng t? l? c??c khc kh?ng, s ki?m tra dng ?i?n Ti?n th??ng t? l? c??c c?a ng??i ?an M?ch.

Th?ng tin v? cc Tc gi?

bi bo tr??c
4 x T? l? ph?n th??ng P å Champions League
N æ ste bi vi?t
Ginh ???c v ??n HJK ? FCK th?ng qua Nordicbet