Nyheder

lịch thi đấu vòng chung kết Ginh ???c v ??n HJK ? FCK th?ng qua Nordicbet

Cu?c thi t? l? c??c c?a Nordicbets c th? gip m?t cht v? c ?nh vo tri tim FCK, ???c h?i sinh t? suy thoi Europa League trong c?ng vin ??n Club Brugge. Ng??i c c??c v?i DDER c?a ng??i B?c ?u h?a h?n 6 chuy?n ?i bng ? ??n tr?n ??u quan tr?ng c?a FCK s v?i HJK ? Helsinki.

Nordicbet bel ø nner h ø je c??c v?i chuy?n ?i outfield FCK

?? tham gia vo cu?c thi cho v FCK tham d? Europa League, b?n ph?i l thnh vin c?a Nordicbet v ch?i t?i thi?u DKK 50 trn phi?u gi?m gi v?i 3 tr?n ??u.É T c?a 3 c??c ph?i l p å tr?n ??u fc nordsj æ land- fc k ø benhavn (9 thng 11) ho?c ?an M?ch ? Serbia (14 thng 11). Phi?u gi?m gi chi?n th?ng v?i t? l? c ø jeste ginh ???c m?t chuy?n ?i cho hai ng??i ??n HJK-FCK ? Ph?n Lan v?i t?ng s? V æ RDI c?a DKK 10.000.

T? l? c??c hjk-fck c?a nordicbet
© Nordicbet ? FCK c?nh tranh t? l? c??c


B?n c?ng c th? ??t c??c vo FCK ? Cau l?c b? Bruges, nh?ng tr?n ??u ? chng t?i ch? qun m?t lc ? V n?u fck s? ??n h å b v? s? ti?n b? h?n n?a, v v?y ba ?i?m n l nhi?m v? ? Ph?n Lan.

C?nh tranh t? l? c??c Nordicbet

Cu?c thi t? l? c??c c?a Nordicbets bao g?m tr? l?i chuy?n bay, ch? ? hai n æ p å Radisson Hotel c?ng nh? v tham d? tr?n ??u Europa League gi?a HJK v FCK. Chuy?n ?i ??n Helsinki b?t ??u vo ngy 26.11 vo bu?i sng v b?n ?? tr? l?i Kastrup 28.11 vo bu?i t?i. C m?t ng??i chi?n th?ng sau m?i trong hai tr?n ??u (FCKN-FCK v ?an M?ch-Serbien), v v?y n kh?ng s? d?ng ch?i trn c? hai tr?n ??u. B?n ph?i c m?t khch hng ?an M?ch t?i Nordicbet ?? tham gia thi ??u. N?u b?n ch?a ph?i l khch hng c?a Nordicbet, th bay gi? 1000 kr. T?i Velkomstbonus Th?ng qua ti?n th??ng-betting.dk.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
T? l? c??c theo phong cch Hoa K? Konkurrence cho ??n NFL, NBA OG NHL
n b?n r?n ste artikel
Formel 1 Ph?n th??ng: Pengene Tilbage P å K-MAG I TOP 6