Nyheder

tỷ lệ bóng đá tối nay Ginh m?t chuy?n ?i ??n Th? gi?i Boxing ? Las Vegas

Unibet h?a h?n hai v cho tr?n ??u quy?n anh ???c ni ??n nhi?u nh?t trong nhi?u cu?c s?ng gi?a Floyd Mayweather v Manny Paquano.Ch?i trn chi?c Unibet k? l? nh?t v ginh chi?n th?ng trong m?t chuy?n ?i cho hai ng??i v?i m?i th? ???c tr? cho th? tr?n ch?i game trn t?t c? Las Vegas, c?ng nh? v cho tr?n ??u quy?n anh c?a hng tr?m ng??i.

Unibet t? l? c??c konkurrence
© unibet


Cu?c thi t? l? c??c c?a Unibet cho v Mayweather ? Paquaiano Tr?n ??u ???c dnh ring cho khch hng t?i Unibet. N?u b?n ch?a c ti kho?n unibet, b?n c?ng c th? F å M?t gi cho m?ng v?i ph?n th??ng ??ng ky 1000. L m?t khch hng m?i t? ?an M?ch, Unibet nhan ??i kho?n ti?n g?i ??u tin c?a b?n.

Ginh ???c v ??n Mayweather ? Paquaiano

Cu?c thi t? l? c??c c?a Unibet ???c chia thnh b?n nhm ?? ?i?u ki?n ko di m?t tu?n m?i tu?n v n?m ng??i ??ng ??u t? m?i nhm g å r trong tr?n chung k?t. ?? tham gia vo cu?c thi t? l? c??c cho chuy?n ?i ??n Las Vegas, b?n ph?i ??ng ky trn trang web Unibet. Cc tiu ch kh ??n gi?n. ? l v? vi?c ginh ???c nhi?u ti?n nh?t trong th?i gian thi ??u.

S å dan f å r u ?i?m

??i v?i m?i DKK 7,50 b?n ginh chi?n th?ng, b?n s? ch? ra v? tr t?ng th?. N?m c?u th? c nhi?u ?i?m nh?t trong é n c?a tu?n ?? ?i?u ki?n ginh ???c m?t v? tr trong tr?n chung k?t. B?n c th? ch?i tr??c tr?n ??u v s?ng c?ng nh? th?ng qua thi?t b? di ??ng v my tnh. V d?: B?n ch?i 100 kr. P å T?ng t? l? c??c 7,50 v ginh chi?n th?ng, v v?y b?n ?? tr? DKK 750, v?i t?ng c?ng 100 ?i?m cho cu?c thi t? l? c??c.

Ch?i trong cu?c thi t? l? c??c c?a Unibet!

Tu?n ?? ?i?u ki?n:
16.3.? 22.3.2015 (top 5 g å r cho tr?n chung k?t)
23.3. 29.3.2015 (top 5 g å r cho tr?n chung k?t)
30.3.? 05.4.2015 (top 5 g å r cho tr?n chung k?t)
06.4.? 12.4.2015 (top 5 g å r cho tr?n chung k?t)

Vng cu?i cng l 04,04 ? 19.04.2015 v ?ay l cc quy t?c t??ng t? nh? trong trnh ?? chuyn m?n.

GARBILE unibet t?ng

Unibet g?i ng??i chi?n th?ng c?ng v?i m?t ng??i b?n ??n Las Vegas v?i t?t c? m?i th? ???c tr? c?ng nh? hai v cho khung ??m b?c gi?a Floyd Mayweather v Manny Paquano. Ngoi v c?a h?ng hng kh?ng, 3 ?m trn nh?ng th? xa x? ø Xem Luxor Hotel v 2 v cho tr?n ??u quy?n anh, v v?y ng??i chi?n th?ng c?ng nh?n ???c 10.000 ti?n DKK cho chuy?n ?i. Ngoi ra cn c ti?n th?ng ti?n m?t cho ph?n cn l?i c?a top 5 v t?t c? cc ng??i vo chung k?t nh?n ???c DKK 5000 ti?n th??ng cho ti kho?n Unibet c?a h?.

  1. Pladsen: Las Vegas-Pakke v?i gi 2 m?i. + 10.000
  2. Pladsen: 25.000 kroner
  3. Pladsen: 15.000 kroner
  4. Pladsen: 10.000 kroner
  5. Pladsen: 7.500 Kroner

OM Forfatteren

Forrige Artikel
Unibet: 3 x ti?n th??ng p å el clasico
n b?n r?n ste artikel
Betfair th??ng til Landskamp og em-kval.